Fonduri Europene

Perioada de Programare 2021 – 2027

 

Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional – București – Ilfov – 572 000 000 EUR

Programul Operațional Regional – Regiunea Centru – 689 973 921 EUR

Programul Operațional Regional – Regiunea Nord -Est – 1 412 353 900 EUR

Programul Operațional Regional – Regiunea Nord-Vest – 284 250 759 EUR

Programul Operațional Regional – Regiunea Sud – Est – 250 549 317 EUR

Programul Operațional Regional – Regiunea Vest – 198 450 000 EUR

Programul Operațional Regional Regiunea – Sud – Muntenia – 220 500 000 EUR

Programul Operațional Regional- Regiunea Sud- Vest Oltenia – 236 843 000 EUR

 

Program Operațional Tranziție Justă (POTJ)

Buget Total aprox. 1,766 mld de euro

Obiectivul general al programului: Este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale.

Obiective specifice: Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;

Prin POTJ vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de GES, eficiență energetică și energie din surse regenerabile și digitalizarea serviciilor publice locale.

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Buget Total 4.615 mil EURO

Obiectivul general al programului: Adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a sistemului energetic; Infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate

Obiective specifice: Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari. Intervențiile/măsurile propuse privind sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice contribuie la atingerea țintei de economii de energie menționată mai sus vor fi realizate prin intermediul instrumentelor financiare (posibil IF cu parte de grant) și se referă la: proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente/proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente 1.2 Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare. Pentru a putea dezvolta capacități de producție de energie din surse regenerabile, în special la sursă, este necesară asigurarea unei infrastructuri inteligente de măsurare și distribuție a energie electrice astfel încât tranziția către sursele regenerabile de energie să se realizeze în condiții optime

 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Buget total – 2,143 mld euro

Obiectivul general al programului: Reducerea disparităților între RO și alte SM, dar și între regiunile din RO

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 • Îmbunătățirea conectivității digitale
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

 

Programul Operațional Sănătate (POS)

Buget Total 4.068.235.294 EUR

Obiectivul general al programului:

 • Asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară;
 • Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

 

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

Buget Total 5.775.000.000 Euro

Obiectivul general al programului: În contextul obiectivului de politică 4 – „O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Obiective specifice

 • Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.
 • Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții.

 

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

Buget Total 3,4 mld. euro 

Obiectivul general al programului: Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

 

Programul Operaţional Transport (POT)

Buget Total 8,373 miliarde euro

Obiectivul general al programului

 • Extinderea/modernizarea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii conectivitatii intre regiunile tarii, dar si cu restul tarilor din Uniunea Europeana;
 • Dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală.
 • Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.
 • Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă.

 

 

Perioada de Programare 2014-2020

POR – Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

POCU – Programul Operațional Capital Uman

POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

 

POC – Programul Operațional Competitivitate

POC 2014 – 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

 

POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 – 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

 

POPAM – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM 2014 – 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.