Oportunitate de finanțare pentru modernizarea microîntreprinderilor

Oportunitate de finanțare pentru modernizarea microîntreprinderilor prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Microîntreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est vor putea obține ajutoare de câte 50.000-200.000 de euro pe proiect, pentru investiții în afaceri IT, cabinete stomatologice, medicină veterinară, service sau spălătorii auto, contabilitate și multe altele, conform Ghidului Solicitantului de finanțare – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1. Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiectiv specific (3): Creșterea competitivității IMM-urilor.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, au sediul social în regiunea Nord-Est și propun investiții în regiunea Nord-Est, în mediul urban.

Acest apel se va adresa microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Microîntreprinderilor localizate în județele Vaslui și Botoșani vor primi un punctaj suplimentar, pentru a reduce disparitățile.

 

Valoarea proiectului și finanțarea acordată

Alocarea financiară aferentă prezentului apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Valoarea finanțării nerambursabile solicitată trebuie să fie de minimum 50.000 euro si maxim 200.000 euro/100.000 euro (nu poate depăși plafonul de minimis).

Cuantumul cofinanțării acordate

  • Rata de finanțare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (85% FEDR +15% Bugetul de Stat);
  • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis. În acest sens, valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare şi anul curent depunerii cererii de finanţare).

 

Activități eligibile

Tipurile de activități eligibile sunt activitățile care au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul: dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, implementarea de noi tehnologii, automatizare, activități de marketing și branding.

Activitățile eligibile ale proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acțiuni:

1. Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii

  1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1., Subgrupa 2.2., Clasa 2.3.6. sau Grupa 3 mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;
  3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (altele decât cele de la pct. b), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților;
  4. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; energie pentru eficientizarea activităților.

2. Activități de marketing și branding:

  1. Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc.;
  2. Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele 1.c. și/sau 2 de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrări de modernizare).

 

Mecanismul de selecție este unul competitiv, cu termen limită de depunere.

Ghidul Solicitantului în forma finală va fi publicat în luna iulie 2023.

 

Pentru informații suplimentare și analiza eligibilității proiectului, ne puteți contacta prin completarea Formularului de contact, telefonic sau prin e-mail, la datele publicate pe pagina de Contact.

 

Sursă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, Fonduri Structurale

 

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de investiții:

https://www.adrnordest.ro/centralizatorul-propunerilor-privind-ghidul-solicitantului-de-finantare-investitii-pentru-modernizarea-microintreprinderilor-apel-1-consultare-publica/